VAKIF SENEDİ
HATAY SOSYAL,KÜLTÜR,YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI SENEDİ
Yirmi birinci yüzyılda, hızlı bir değişimin ve yeniden yapılanmanın içinde olan dünyamızda , bir  toplumun geleceği eğitime , bilimsel bilgi üretimine , teknolojiye ve demokrasi kültürüne bağlıdır. Bilimin , teknoloji ve demokrasi kültürünün ön koşulu ise  çağdaş , laik ve demokratik eğitim ile kültürel gelişmedir. Gelişen bir ülkede , hukukun üstünlüğünün , çoğulcu- katılımcı , laik ve özgürlükçü demokrasinin yerleşmesinde, çağdaş eğitimin ve kültürel gelişmenin önemli bir yeri vardır. Bilimsel, sanatsal, sosyal ve kültürel alanlardaki etkinlikleri ile vakfımızın, toplumumuzun gelişmesine, çağdaşlaşmasına, katılımcı demokrasiye katkıda bulunacağı inancındayız. Bilgi , sevgi ve hoşgörünün Hatay kültürünün gelişmesindeki öneminden hareketle, bu birlikteliği gerçekleştirmekteyiz. Bununla, Hatay toplumunun kültürünün , çağdaş ve evrensel kültürel gelişmelere katkıda bulunması amaçlanmaktadır. Özünde sevgi , hoşgörü .aydınlanma, laiklik ve özgür düşünce vardır. Bu nedenle vakfımız, Hatay kültürünün çağdaş kültürel gelişmeler içerisinde yerini alması için,  özgür düşünce ve özgür birey temeline dayalı ve farklı kültürlerin barış, dostluk ve karşılıklı saygı anlayışı içinde gerçekleştirilecek kültürel çalışmaların önemine inanmakta ve bu konuda gerekli etkinlikleri yapmayı amaçlamaktadır.
VAKFIN ADI: Hatay Sosyal,Kültür,Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’dır.
MADDE 1 :Bu vakıf senedinin altında adları,soyadları ve imzaları bulunan kurucular Hatay Sosyal,Kültür,Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adı altında bir vakıf kurmuşlardır.
MADDE 2
A) Vakfın amacı: Hatay ın var olan eğitim ve kültürel değerlerini geliştirmek,bu zengin kültürel birikimi toplumsal,tarihsel,siyasal ve ekonomik temelleriyle ortaya koymak,geliştirmeye ve tanıtmaya yönelik çalışmalar yapmak suretiyle Türkiye kültürüne de katkıda bulunmaktır.
Demokratik,çağdaş bir kültür ortamında özgün ve yaygın laik düşüncenin eğitimin gelişmesi,insan mutluluğunun sevgi,eşitlik,özgürlük,bilgi ve höşgörü temeline dayalı çalışmalarla gelişeceğinin bilincinde olarak Hatay Kültürü’nün bu temeller üzerinde yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

B)Hatay Kültürünün geliştirilmesi ve çağdaşlaştırılması Hataylılar arasında dayanışmanın sağlanması için her düzey ve görevdeki bireylerin eğitim ve öğretimine katkıda bulunur.Vakfımız bu amaçla:

a)Günümüzün hızla değişen dünyasında özgür düşünceli,laik ,bilgili ve demokrasi bilinciyle yoğrulmuş bir toplumun yetiştirilmesi için Hatay’lı gençlerin eğitim ve öğretim çalışmalarına burs ve her türlü maddi yardımlarla katkıda bulunmayı amaçlar.

b)Hatay kültürünün temelini oluşturan insan sevgisine,emeğine saygılı,yardımlaşma ve dayanışma duygusuna sahip erdemli ve hoşgörülü bir toplum oluşturulması için gerekli ortamı yaratmak,aktivitelerde bulunmayı amaçlar.

C)Hatay kültürünün çağımızın bilgi çağı olduğu anlayışı ile çağdaş bilgi ve teknoloji ışığı altında gelişmesini sağlamak,

D)Hatay kültürü ile ilgili kültür ve sanat etkinliklerini destekleme,demokrasi kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.

E)Hatay kültürünün temelini oluşturan dayanışma,yardımlaşma ve erdemlilik duygusunu geliştirmek ve beklenen beklenmeyen çeşitli doğal afetler ve yıkım karşısında ilgililere her türlü yardımda bulunmak.

MADDE 3:
VAKFIN AMAÇLARININ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN,

1-Kültürel,sosyal,ekonomik,sanatsal ve siyasal konularda bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapar,yaptırır,yapanları destekler ve sonuçlarını yayınlar.
Bu hususta seminerler,sempozyumlar,paneller,toplantılar,kültürel ve sanatsal etkinlikler,geziler düzenler.
2-Öğrencilerin barınma ve diğer gereksinmelerine yardımcı olur,sosyal destekler sağlar.
3-Çeşitli alan ve konularda yuvalar açar,işletir,ortak olabilir,okul yaptırma kampanyaları düzenler,açılmış olan kampanyaları destekler.
4-Hatay kültürünün geliştirilmesi için Tiyatro,sinema günleri,benzer etknlikler sergiler düzenler ve düzenletir,katkıda bulunur.Aynı amaçla yarışmalar düzenler,düzenletir,ödüller verir.Tarihsel,toplumsal,….if sanatsal ve kültürel içerikl film çekimleri yapar,yaptırır ve ….ler.
5-Hatay gençliğinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunmuş ve hizmet etmiş öğretmenlerin ya da Hatay’dan yetişmiş Türkiye’nin değişik eğitin ve öğretim,kültür,bilim,sanat,spor ve siyasal kuruluşlarında önemli hizmetlerde bulunmuş öğretmenlerin ve kültür adamlarını,öğretim üyelerini ya da bilim adamlarını ödüllendirir.
6_Amaçları doğrultusunda yurtiçinde ve dışında benzer amaçlı kurumlar ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir.Yerli ve yabancı vakıflar,dernekler,bilim,spor ve sanat kurumları a da kamusal ve özel kuruluşlarla ..ıl ve ünivrsitelerle ilişki kurabilir,ortak programlar düzenleyebilir…….lardan ayni ya da nakdi yardım,bağış,bilimsel,teknk ve kültürel destek,insan gücü yardımı sağlayabilir.
7_Hatay’ın kültürü,folklörü gelenekleri,tarihi günleri,düşman işgalnden kurtuluşu ile ilgili olarak,Radyo ve televizyon programları yapöak,,konser,temsil,festival,gezi panel,toplantı programları yapmak ya da katılmak,bu programlarla Hatay Kültürü’nün yani kuşaklara ulaşmasını sağlamak.
Hatay yöresindeki yetenekli gençlerin eğitim ve öğretimine ,yetenekli sporcuların,sanat ve kültür adamlarının gelişmesine destek olmak,bununla ilgili kuruluşlar,klüpler kurmak,işletmek,kiralamak.Hatay da bulunan tarihi yerlerin restorasyon,bakım ve onarımına yardımcı olmak.
Vakıf amaçları doğrultusunda Türkiye içinde hizmet edecek şube açabilir.

MADDE 4:
VAKFIN AMACINA ULAŞABİLMESİ İÇİN YAPACAĞI İŞLEM VE TASARRUFLAR

Vakfın amacına ulaşması için,yasal sınırlamalar içinde ve yasaya aykırı olmamak koşulu ile miktar ve değeri sınırlanmamış olarak ,na….. taşınır ve taşınmaz malları,intifa hakkını,bağış,vasiyet ya da diğer …..ne bağlı tasarruflar ile sağlar arası anlaşmalar yolu ile edinmeye bunları satın almaya,kiralamaya,kullanmaya,edindiklerini   satmaya,devretmeye,temliğe,ferağa,gelirlerini,kiralarını almaya,harcamaya,vakfın varlığındaki taşınmazları yada gelirlerini kullanmaya,yatırımları özgülemeye,vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen ya da bütünü ile özgülenmek koşulu ile yapılan bağışları,vasiyet ya da başkaca tasarruflarla edindiği taşınır,taşınmaz malları ve paraları yönetmeye,her türlü menkul değerleri,intifa senetlerine ve başka hisse temsil eden,ekonomik değer taşıyan belge ve ….ları almaya,satmaya,rehnetmeye,gelirlerini almaya,harcamaya,Türk…ncı vakıflarla anlaşmalar yapmaya,yardım almaya,bu yardımı sağlamak için görüşmeler,ön anlaşmalar yapmaya,amaçlarına harcayacağı gelirleri …..ırmak için ortaklıklar kurmaya,ortak olmaya,katılmaya,bu tür kuruluşlardaki gelir ve kar paylarını almaya,yatırımlarda kullanmaya,mülkiyetten taşınmaz rehni dahil her türlü teminatı almaya,bunları tesise ve çözmeye,bunu için taşınır ve taşınmaz malları rehnetmeye,rehine vermeye,bunların üzerlerinde ipotekler kurmaya,vakfın amacı ile ilgili üretim ve hizmet birimlerini kurmaya,işletmeye,kiralamaya,ortak olmaya,işletilmekte olanlara katkıda bulunmaya,özetle vakfın amaçlarını gerçekleştirebilmesi ve çalıştırılması için yararlı,gerekli,zorunlu bütün tüzel ve yasal girişimleri yapmaya,her türlü tasarrufları işletmeleri  ve sözleşmeleri doğrudan ya da temsil yoluyla yapmaya,Medeni Kanun’un 46.maddesi gereğince izinli ve yetkilidir.
Vakfın bu yetkileri ve gelirleri M.K.nun 903 yasa ile değişik hükümleri ile yasaklanmış amaçlar için kullanılamaz.

 

MADDE 5:
VAKFI MERKEZİ

Vakfın Merkezi İzmir’dedir.Vakıf,yasal gerekleri yerine getirerek gerekli gördüğü yerlerde yurtiçinde ve dışında şubeler,temsilcilikler açabilir.Koordinatörler görevlendirebilir.Adresini değiştirebilir.
Vakfın açık adresi:Ali Çetinkaya Bul.No:68/53 Alsancak-İZMİR dir.

MADDE 6:
VAKFIN MALVARLIĞI
Vakfın kuruluş malvarlığı Kurucuar Kurulu ile …….üyeler tarafından vakfa özgülenmiş bulunan 5.000.000.000.TL.sı olup amacına uygun olarak bağışlanacak ya da ölüme bağlı tasarruflarla bırakılacak her türlü taşınır ya da taşınmaz mallar,nakit,her çeşit kıymetli evrak,kambiyo senetleri,tahviller,hisse senetleri,işletme iştirakleri ve benzeri değerler vakfın malvarlığını oluşturur.

MADDE 7:
 : VAKFIN GELİRLERİ

 1. Her türlü bağışlar ve Yardımlar; Vasiyet yolu ile yardımlar
 2. Taşınır yada taşınmaz malların, kira ve diğer getirileri bunların senet hükümlerine uygun olarak alınıp satılması sonucunda elde edilecek gelirler, Vakıf sermayesinin nemalandırılması sonucunda elde edilecek gelirler ve Vakfın amaçlarına uygun faaliyetlerinden elde edilecek gelirler, müsamere, balo, konser, müsabaka gibi diğer faaliyetlerin payları ile aidatlar.
 3. Vakfın kuracağı , katılacağı, işleteceği, işlettireceği vb. ticari işletmelerden elde edilecek gelirler.
 4. Başkaca her türlü yasal gelirlerdir.

Cari, idame ve idare  ya da öteki harcamalar, vakfın gelirlerinin % 20(yüzde yirmi)sini aşamaz. “

Okunan 7.madde üzerinde görüşme açıldı,söz alan olmadı.Yapılan oylamada 7.maddenin yeni şekli oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 8:
MÜTEVELLİ HEYETİ
Vakıf  şu kurullardan oluşur :

  1. Mütevelli   Heyeti
  2. Yönetim  Kurulu
  3. Denetleme Kurulu

Mütevelli Heyeti  :  Vakıf senedinde asaleten veya vekaleten imzası bulunan üyeler ile sonradan mütevelli heyeti üyeliğine kabul edilen kişilerden oluşur.

MADDE 9:
GENEL KURUL GÖREVLERİ :
         Mütevelli heyeti, Vakfın en yetkili karar organıdır.
TEMEL GÖREVLERi :

 1. Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçer, Denetleme kurulunun asil ve yedek üyelerini seçer.
 2. Mütevelli heyeti, Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu , Denetleme Kurulunun denetleme raporunu genel kurulda görüşür , ibra eder veya ibra etmeyerek ilgililerin işlemlerini yasal mercilere gönderilmesine karar verir.
 3. Mütevelli heyeti, Yönetim kurulunca önerilen yeni üyelerin üyeliğini kabul eder ya da  reddeder.
 4. Mütevelli Heyeti, iş bu Tüzükte belirlenen hallerde, üyelerin üyelikten ihraç edilmesine karar verir.
 5. Mütevelli heyetine yeni kabul edilecek adayların; iş bu tüzükte belirlenen koşulları taşıması ve mükellefiyetlerini yerine getirmesi şarttır.
 6. Vakfın  Yönetim ve Denetleme  Kurulu üyelerini , görevlerini ihmalden ve bu sebeple vakfa zarar vermiş olmalarından dolayı, kurul olarak veya yalnızca  kusurlu üyeleri görevinden azleder.
 7. Yeni yıl bütçesini tespit etmek, Hesap dönemi, bilanço ve kar zarar cetvellerini görüşüp karara bağlamak. Vakfın fesih ve tasfiyesine karar vermek, vakıf resmi senedinde başka organlara verilmemiş olan diğer işlere ait her türlü kararı vermek.
 8. Vakıf Resmi senedinde yapılması gerekli olan değişiklikleri inceleyerek karara bağlamak.
 9. Vakfın taşınmaz malları hakkında her türlü kararları vermek.  
 10. Üyeliğe alınacakların giriş aidatını belirler.
 11. Vakfın Resmi senedi gereği lüzum görülen ve yönetim kurulunca hazırlanmış yönetmelikleri inceleyerek karara bağlamak.
 12. Vakıf senedinde veya yasalarda belirlenen başkaca görevleri yapmak.

MADDE 10:
MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTILARI :

                        1.  Mütevelli heyeti, her yıl Mayıs  ayında  olağan olarak toplanır.İki yılda bir,seçimle Yönetim Kurulu ve  Denetleme Kurulu'nu seçer. Mühim ve acil konular için olağanüstü toplantıya da çağırılabilir. Olağanüstü toplantı çağrısı, gündemdeki konu için yapılır.
Mütevelli heyeti,  üye tam sayısının yarıdan bir fazlası  ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmaz ise,genel kurul 7 gün sonra yapılacak ikinci toplantıda, çoğunluk aranmaksızın katılan üyeler ile yapılır.
2. Mütevelli heyeti olağan toplantısının çağrısı , yönetim kurulu tarafından gündem maddelerinin tespiti ile yapılır. Olağanüstü toplantı çağrısı, yönetim kurulunca, denetleme kurulunca veya mütevelli heyeti üye tam sayısının 1/3 oranındaki kişilerin  çağrısı ile yapılır. Olağan ve olağanüstü Mütevelli heyeti toplantı çağrılarında toplantının yeri, tarih ve saati, birinci toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının en geç 7 gün sonra aynı yerde  ve saatte yapılacağına dair 
üyelere bildirim, vakıf kayıtlarındaki adreslerine yapılır ve ayrıca vakfın merkezinde ilan edilir. 
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan mütevelli heyeti isim listesi         ( hazirun cetveli ), toplantı başlamadan, katılanlara asaleten veya noter tasdikli ya da  adi yazılı bir belge aslına (ıslak imzalı) dayanılarak hazırlanan vekaletler sunulmak ve vekilin kimliğini ibraz etmesi kaydıyla, vekaleten imza ettirilir.

4. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Oylanan kararlar, oy eşitliği halinde, Divan başkanın oyu, iki oy olarak hesap edilir. Bir  kişi,en çok iki (2) üyeyi vekaletle  temsil edebilir.
Mütevelli heyeti genel kurulu toplantısının açılmasından sonra, Divan başkanlığı teşkili için bir başkan iki katip açık oyla seçilir. Divan Başkanlığı’na tutanakların imza yetkisi verilir.
5. Divan Başkanlığı teşkili yapıldıktan sonra toplantının sevk idaresi ile disiplinini sağlama Divan Başkanına ait olur. Divan Başkanı hazirun cetveli üzerinden, hazır bulunan üyelerin isimlerini okuyarak, yoklamasını yapar.Yeter sayının sağlandığını tespit ettikten  sonra toplantının açılışını yapar ve gündem maddeleri görüşmeye başlanır.Bir maddenin öne veya arkaya alınması durumu varsa gündem konularının görüşülmeye başlamasından önce önerge ile divan başkanlığına verilir.
6. Olağan ve olağanüstü toplantılarda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra,hazır bulunanların en az 1/10'nun yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

MADDE- 11 :
YÖNETİM KURULU
Yönetim kurulu, Mütevelli heyeti tarafından vakıf mütevelli heyeti üyeleri arasından iki yıl süre için seçilen 5  asil ve  3 yedek üyeden oluşur.Yönetim Kurulu üyelerinin mevzuatta aranan nitelikleri taşıması şarttır. Yönetim Kurulu üyeleri seçimi, kapalı oy, açık tasnif sistemi şeklinde yapılır.İki yıllık hizmet süresini tamamlayan yönetim kurulu üyeleri, yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin eksilmesi halinde, yedek üyeler, aldıkları oy sayısına göre asil üyeliğe çağrılır.

Yönetim Kurulu üyeliği ücretsizdir.
Yönetim kurulu ayda bir sefer olağan toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası  ile toplanır.  Başkan, gerekli gördüğü haller için, üç gün önceden haber vermek suretiyle, yönetim kurulunu aylık olağan toplantı dışında da çağırabilir. Yönetim kurulu oy çokluğu ile kararları alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Yönetim kurulunun her toplantısı ve alınan kararları karar defterine yazılır ve o anda toplantıda oylamaya katılan yönetim kurulu üyeleri karar defterini imzalar. Alınan kararlara karşı itirazı olan üyeler itirazlarını deftere kayıt ederek imzalar. Yönetim kurulu kendi aralarında yapacağı görev bölümü gizli oy açık tasnif ile, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman üye seçer. Yönetim kurulu başkanı vakıf genel başkanıdır. 
Yönetim Kurulu,vakfın amacına ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymakla mükelleftir.Aksi halde, yasal müeyyideler uygulanacaktır.

MADDE 12:
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ: Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

a. Vakıf senedinde yazılı vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü çabayı göstermek ve gerekli tedbiri almak. Bu sebeple yapacağı işlemlerden öncelikli konuları tespit etmek, öncelik sırasına göre çözümlerini sağlamak.
b. Mütevelli heyeti kararlarını uygulamak.
c. Vakfı temsil etmek. Yönetim Kurulu, bu temsil yetkisini Yönetim kurulu Başkanı ile başkan yardımcısına devredebilir.
d. Vakıf adına alınmasına karar verilen araç, gereç ve malzemelerin alınmasına ve bedelinin ödenmesine karar vermek.
e) Vakıf senedinde yazılı amaca ulaşabilmek için  satın alınacak taşınır malları satın almak ,satın alınacak taşınmaz mallar hakkında gerekli araştırmaları yaparak Mütevelli Heyetine sunmak ,satın alınması Mütevelli Heyeti tarafından kararlaştırılan taşınmazları vakıf adına satın almak. Vakıf aleyhinde yükümlülük tesis etmeyen haklar, hisse senetleri,kambiyo senetleri benzeri kıymetli evrakı , şartsız hibe ile vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarrufları kabul etmek.
f. Vakfın idari işlerinde yardımcı hizmetlerde çalıştırılacak personelin      ( Müdür, memur, sekreter, muhasip, hizmetli ve bekçi gibi) alınma usulü ve koşullarını, işten çıkarma usulünü ve koşulları ücretlerini ve terfilerinin nasıl yapılacağı hususunun tespitini yapmak.    .
g. Vakfın bütçesini tespit etmek dönem sonunda bilanço çıkarmak, gelir gider, kar zarar tablosunu çıkarmak. Faaliyet raporunu hazırlamak, üyelerin aidatlarını hakkında çalışma yapıp, mütevelli heyetine teklif etmek. 
h Vakıf üyeliğine başvuran yeni adayları önermek,,  üye olacakların  katılım paylarını belirleyerek, genel kurula sunmak.
ı. Danışma kurulunun teşkilini ve görevlerini belirlemek.
 i.Vakıfta kullanılacak kanuni defterleri alıp tasdik ettirmek kayıtlarını gerekli şekilde işlemek.
j. Vakıf senedindeki maddelerin zaman içinde eksikliği veya yetmezliği tespit edildiği takdirde, tadili için mütevelli heyetinin onayına sunmak.
k. Vakfın mütevelli heyeti dışındaki kişi ve kuruluşların temsilcilerine, vakfa sağladıkları bağış, hizmet, yardım, bilimsel ve teknik araştırmalarıyla benzeri kazanım yaratanlara takdirname, ödül veya Hatay amblemli madalyalar armağanlar vermek.
l. Vakfın yönetim merkezini uygun gördüğü bir yere taşımak için yer kiralamak , satın almak, o yerlerde tadilat yapmak, donanımını yapmak, iletişim araç ve gereçlerini yapmak, bağlantılarını kurmak için ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak ve sonuçlandırmak.
m. Vakfın bünyesinde zaman içinde, müzik,spor, folklör, sanat ve benzeri birimleri ( kolları ) oluşturmaya ve    gerekli çalışmaları yapmak,
n. Hatay ilinin gelenek, görenek, örf adetleriyle mahalli yerellerini tanıtmak için aktivite veya kermesler tertip etmek.
o. Üyelerin ödeyeceği aylık ve yıllık aidat miktarlarının tespiti hakkında çalışma yapıp, Mütevelli Heyetine sunmak.
ö. bu Tüzükte yer alan ve Medeni Kanun tarafından verilen sair görevleri yerine getirmek.

MADDE 13:
DENETLEME KURULU :
Denetleme Kurulu ; Mütevelli heyetince iki yıl süre için mütevelli heyeti üyeleri arasından seçilen üç asıl, bir yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu üyelerine ücret ödenmez. Asıl üyelikten boşalma olduğunda, yerine oy alma sırasına göre yedek üye göreve çağrılır. Denetleme kurulu kendi aralarında bir başkan seçer ve yönetim kuruluna bilgi verir.

MADDE 14:
DENETLEME KURULUNU GÖREVLERİ

Denetleme Kurulu,vakfın Yönetim ve Denetim işletmesiyle ilgili bütün işleri denetler,defter kayıt ve belgeleri inceler,hesap dönemi itibariyle hazırlayacağı raporu Genel Kurul a sunar.

MADDE 15:
ONUR KURULU
Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi doğrultusunda üstün hizmetleriyle tanınan ve bu alanda katkıları olan kişiler Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul kararı ile Onur Kurulu üyeliğine seçilebilir.

 

MADDE 16:
BİLİM DANIŞMA KURULU

Vakfın amaçları doğrultusunda hazırlanan ve hazırlanacak projeler doğrultusunda ulusal ve uluslar arası düzeyde uzmanlıklarıyla tanınan kişiler Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak üzere Yönetim Kurulu’nca seçilirler.Bilim Danışma kurulu,Yönetim Kurulu’nun çalışmalarında Danışman niteliğinde yardım ve önerilerde bulunur.

MADDE 17:
VAKFIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Vakfın Yönetimi ve Vakıf İşlerinin yürütülmesi amacıyla bir Vakıf Genel Müdürü ve en çok iki Genel Müdür Yardımcısı ile İdari Personel,Yönetim Kurulunca hazırlanacak Yönetmelik gereğince Yönetim Kurulu’nca atanabilir.Bu personele hizmetleri karşılında ücret ödenir.

 

MADDE 18:
SONRADAN ALINACAK MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELİĞİ

A- Üye Olma Koşulları:
Vakıf senedinde belirtilen amacı benimseyen,genel kurulca belirlenen giriş aidatını  ödeyen ve aşağıda belirtilen  niteliklere sahip kişiler,vakfa üye olabilir:

 1. Hatay ili ile bağlantısının olması(Hatay doğumlu olması,Hatay Nüfusuna kayıtlı olması, anne-babasının Hataylı olması ya da eşinin Hataylı olması .)
 2. Vakfın kuruluş amaç ve ilkelerine (çağdaş,demokratik,Atatürk İlke ve Devrimlerine) bağlı olmak.
 3. Halen Vakıf üyesi olan iki kişinin  önerisi,
 4. Cumhuriyet Savcılığınca düzenlenen “İyi Hal Belgesi”nde,vakfa üye olmayı engelleyen bir sabıkanın olmadığının tespit edilmesi,
 5. Üye olma talebine ilişkin dilekçe,(Dilekçede T.C Kimlik Numarasının ve son ikamet adresini gösteren ikametgah belgesinin bulunması zorunludur.)

B- Üyelikten Ayrılma:
Her üye,herhangi bir süre ve zamanla sınırlı olmaksızın ,dilediği zaman,üyelikten ayrılabilir.İstifa dilekçesinin verildiği tarihte,üye ayrılmış sayılır.İstifanın hüküm doğurması için,kabulü gerekmez.

C- Üyelikten Çıkarma:
Üye aşağıdaki hallerde,üyelikten çıkartılır:

 1. Genel Kurul tarafından belirlenen aidatlardan ard arda üç aidatı ya da 1 yıllık periyotta 5 aidatı yazılı ihtara rağmen, 30 günlük sürede ödemeyen üye, yönetim kurulunun takdiri,önerisi ve genel kurulun kararıyla üyelikten ihraç edilir.
 2. Üyeye yapılacak bildirim,üyenin vakfa bildirmiş olduğu son adresine yapılır. Ya da adrese dayalı sistemde bilinen son adresine yapılır.
 3. Üye olma koşullarının kaybedilmesi ile ortak genel kurulun kararı ile ihraç edilir.”